STATUT STOWARZYSZENIA

na dzień 13.12.2013 r.


Rozdział I
Nazwa, charakter, siedziba i teren działania

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i nie jest przedsięwzięciem dochodowym.

Paragraf 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą - zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Paragraf 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez swoje organa w sposób przewidziany w ustawie i statucie.

Paragraf 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i środki działania

Paragraf 5

Celem stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu interdyscyplinarnych stosunków partnerskich i wspólne realizowanie projektów i inicjatyw służących rozwojowi wiedzy o materiałach dla medycyny, ich promowaniu, zastosowaniu w teorii i praktyce.

Paragraf 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w szczególności przez:
1. Działanie na rzecz angażowania liderów życia gospodarczego krajowego i międzynarodowego w inicjatywy na rzecz prac teoretycznych i praktycznych służących zdrowiu człowieka i ich zgłębianiu.
2. Działanie na rzecz rozwoju potencjału naukowego dotyczącego wiedzy o materiałach dla medycyny, m.in. poprzez działalność wydawniczą.
3. Angażowanie naukowców w realizowanie projektów.
4. Sponsorowanie wybranych tematów i osób zgłębiających wiedzę o materiałach przydatnych dla medycyny:

 1. pomoc finansowa dla młodych naukowców – w miarę posiadanych środków – podejmujących tematy zastosowania nowych materiałów dla medycyny,
 2. zakup sprzętu i urządzeń – w miarę posiadanych środków – dla ośrodków prowadzących badania nad zastosowaniem materiałów dla medycyny,
 3. finansowanie udziału młodych naukowców wygłaszających referaty z zakresu biomateriałów na sympozjach, zjazdach i konferencjach w kraju i zagranicą,
 4. udział – w miarę posiadanych środków - w kosztach badań klinicznych materiałów medycznych.

5. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

Paragraf 7

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamierzające realizować cele statutowe Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. pracownicy nauki,
 2. lekarze,
 3. studenci,
 4. działacze i reprezentanci sfer rządowych i samorządowych,
 5. dyrektorzy przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, właściciele firm, itp.
 6. reprezentanci organizacji pozarządowych.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się - z mocą statutu - wszyscy jego Założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia. Do Założycieli nie mają zastosowania wymogi określone w punktach 3 i 5.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna jeżeli przedłoży rekomendację 2-ch członków PSB.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne aprobujące statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna jeżeli przedłoży rekomendację 2-ch członków PSB.
6. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na tych samych zasadach.

Paragraf 8

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

Paragraf 9

1. Członkowie mają prawo do:

 1. udziału we wszelkiej, zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa, działalności Stowarzyszenia, a także prawo do uzyskiwania od zarządu wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

2. Członkowie zobowiązani są do:

 1. złożenia deklaracji członkowskiej,
 2. przestrzegania postanowień oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z tym że nie korzystają z biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

Paragraf 10

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego po spełnieniu wymogów, o których mowa w punkcie 3 i 5 paragrafu 7 statutu.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. wykreślenie z ewidencji członka za naruszenie niniejszego Statutu, w tym za nie opłacanie składek członkowskich przez okres 2-lat. Uchwałę o wykreśleniu z ewidencji członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
 3. śmierć członka lub zaprzestanie działalności w stosunku do członka wspierającego - osoby prawnej.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

Paragraf 11

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym, a uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu danego organu w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie – ustalonym 30 minut po pierwszym terminie – do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 25% członków.

Paragraf 12

W strukturze organizacyjnej dopuszcza się tworzenie Sekcji Specjalistycznych za zgodą Zarządu.

Paragraf 13

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
· z głosem decydującym:
    - członkowie założyciele,
    - członkowie zwyczajni,
    - członkowie wspierający.
· z głosem doradczym:
    - rzeczoznawcy,
    - zaproszeni goście.

Paragraf 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa,
2. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
3. Powoływania i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego,
4. Powoływanie i odwoływanie Sekcji Specjalistycznych,
5. Powoływanie i odwoływanie Redaktora Naczelnego Czasopisma,
6. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
8. Zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
9. Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
10. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
11. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
13. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu ich płacenia.

Paragraf 15

1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje:
- Zarząd nie rzadziej niż raz na rok z własnej inicjatywy,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia pisemnie Zarząd co
najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania.

Paragraf 16

Zarząd składa się z 5 do 11 osób, w tym Prezesa, powołanych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu do 3 osób w czasie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających. Redaktor Naczelny Czasopisma wybrany na Walnym Zgromadzeniu jest członkiem Zarządu z prawem głosu.

Paragraf 17

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
2. uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,
3. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie i wykreślanie zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 lit. b, członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie,
5. rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu, w pozostałym zakresie dwóch członków Zarządu.
8. powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia.

Paragraf 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes.
3. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane na wniosek 1/5 liczby członków Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział jako osoby zapraszane Przewodniczący Sekcji z głosem doradczym.

Paragraf 19

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" powołana jest do:

 1. przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym Zarządu, zgodności działalności władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym zwłaszcza badania bilansu rachunków zysku i strat.

2. Komisja ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu.
3. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Paragraf 20

1. Komisja składa się z 3 członków i jednego zastępcy wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.
3. Komisja może powołać rzeczoznawców spoza swego grona.

Paragraf 21

1. Sąd Koleżeński zwany dalej "Sądem" powoływany jest do:

 1. rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia,
 2. mediacji między spornymi stronami,
 3. wnioskowania na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o ukaranie członka Stowarzyszenia.

Paragraf 22

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat - okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego na Walnym Zebraniu Członków.

Paragraf 23

Członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć Sekcje Specjalistyczne spośród zainteresowanych wąską tematyką naukową lub problemową.

Paragraf 24

1. Sekcje specjalistyczne powoływane są na wniosek co najmniej 10-ciu członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
2. Zarząd sekcji składa się z 3-ch członków i jego ukonstytuowanie następuje na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

Paragraf 25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe oraz składki członkowskie,
 2. subwencje, darowizny oraz zapisy,
 3. wpływy z działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

Paragraf 26

Stowarzyszenie rozwiązuje się:
1. na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków,
2. w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Paragraf 27

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na badania naukowe z zakresu biomateriałów.