REDAKCJA
DLA AUTORÓW PRENUMERATA ARCHIWUM

Instrukcja dla autorów
 1. Prace do opublikowania w czasopiśmie „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów” przyjmowane będą wyłącznie z tłumaczeniem na język angielski. Obcokrajowców obowiązuje tylko język angielski.
 2. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane. Prace nierecenzowane (materiały konferencyjne) będą drukowane w numerze specjalnym pod koniec roku kalendarzowego.
 3. Autor deklaruje (lub w przypadku pracy zbiorowej - osoba zgłaszająca manuskrypt), że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana oraz, że nie narusza praw autorskich innych osób. Jeżeli praca o tym samym tytule była wcześniej publicznie referowana na sympozjum, konferencji itp. wtedy deklaracja powinna zawierać informację o nazwie, miejscu i terminie tego przedsięwzięcia.
 4. W przypadku prac zbiorowych, oprócz deklaracji o której mowa w punkcie 3, redakcja  wymaga oświadczenia ujawniającego wkład merytoryczny poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Odpowiednie oświadczenie powinno być podpisane przez osobę zgłaszającą manuskrypt.
 5. Redakcja odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku, gdy zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki „ghostwriting” i „ guest authorship”:
  - „ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczanych w publikacji;
  - „guest authorship” występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
 6. W przypadku zaakceptowania manuskryptu do publikacji autor (autorzy) przenosi (przenoszą) automatycznie i nieodpłatnie na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów.
  Jednocześnie autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
 7. Materiały do druku prosimy przysyłać na adres e-mail: kabe@agh.edu.pl, a w przypadku dużej objętości na płytach CD wraz z jednym egzemplarzem kontrolnego wydruku i kompletem rysunków i zdjęć. 
 8. Struktura artykułu:
 • TYTUŁ
 • Autorzy
 • Streszczenie - 200-250 słów, powinno odzwierciedlać strukturę artykułu (wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski)
 • Słowa kluczowe (4-6)  - nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy
 • Wprowadzenie
 • Materiały i metody
 • Wyniki i dyskusja
 • Wnioski
 • Podziękowania (należy podać informację o źródłach finansowania publikacji)
 • Piśmiennictwo
 1. Należy podać pełne imię i nazwisko wszystkich autorów artykułu. Jeśli autorzy pochodzą z różnych instytucji przy nazwisku należy wstawić odpowiedni odnośnik w indeksie górnym. Poniżej należy podać dokładne nazwy instytucji i pełne adresy pocztowe dla każdego autora. (Imię Nazwisko¹, Imię Nazwisko², ...).
 2. Manuskrypt powinien być napisany czcionką Arial 9, odstęp między wierszami - 1,5 wiersza. Obowiązuje układ jednostek SI. Autorzy przesyłają pełną wersję artykułu, łącznie z ilustracjami, tabelami, podpisami i literaturą w jednym pliku. Ilustracje, tabele, podpisy i literatura powinny być umieszczone również w wersji angielskiej. Artykuł w tej formie przesyłany jest do recenzentów. Minimalna objętość artykułu - 6 stron.
 3. Dodatkowo autorzy proszeni są o przesłanie materiałów ilustracyjnych (rysunki, schematy, fotografie, wykresy) w oddzielnych plikach (format np. .jpg, .gif., .tiff, .bmp). Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi. Tabele należy przesłać w osobnych plikach tekstowych, nie jako obrazki. Wszystkie rysunki i wykresy powinny być czarno-białe lub w odcieniach szarości i ponumerowane cyframi arabskimi. W tekście należy umieścić odnośniki do rysunków i tabel (np. RYS. 1,  RYS. 2a,  TABELA 1).
          W tabelach, na wykresach i rysunkach należy umieścić opisy polskie i angielskie np.:  

Właściwości
Properties
Kość korowa
Cortical bone
Kość gąbczasta
Cancellous bone
Moduł Younga / Young’s modulus [GPa] 14-20 0.05-0.5
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength [MPa] 50-150 10-20
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength [MPa] 170-193 7-10
Odporność na kruche pękanie / Fracture toughness [MPa m1/2] 2-12 0.1
Gęstość / Density [g/cm3] 18-22 0.1-1.0
          W dodatkowym dokumencie należy zamieścić spis tabel i rysunków (po polsku i angielsku).

                    np.
                    RYS. 1.  Zdjęcia SEM badanych materiałów.
                    FIG. 1. SEM micrographs of investigated materials.
 
                    RYS. 2.  Przeżywalność fibroblastów i osteoblastów w kontakcie z badanym materiałem.
                    FIG. 2. Viability of fibroblasts and osteoblasts in contact with investigated material.

 1. Na końcu artykułu należy podać wykaz piśmiennictwa w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowany. Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać w nawiasie kwadratowym, np. [1], [2-4], [1,3-6]. W wykazie literatury należy podać podstawowe elementy opisu bibliograficznego (nazwiska autorów i skróty ich imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rok, strony) np.:
            [1] Marciniak J.: Biomateriały w chirurgii kostnej, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992.
            [2] Chłopek J., Kmita G.: The study of lifetime of polymer and composite bone joint screws under cyclical loads
            and in vitro conditions. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 16 (2005) 1051-1060.
            [3] Dunne N.J., Daly C., Beverland D.E., Carey G., Orr J.F.: Mixing of acrylic bone cement-current theatre
            practices. Proceedings of the 7th World Biomaterials Congress, Sydney, Australia (2004) 1465.
          
          Należy podawać pełne tytuły czasopism lub stosować ich skróty zgodnie z obowiązującymi normami
          np. ISI Journal Abbreviations Index.

Wykaz skrótów nazw czasopism wg ISI.

Journal Titles and Abbreviations

 1. Wzory matematyczne i chemiczne powinny być pisane bardzo czytelnie, a ich kolejność należy zaznaczyć po prawej stronie numerami w nawiasach okrągłych, np. ... (3).
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, gramatycznych w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem.
 3. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane autorowi do ustosunkowania się. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w terminie oznacza rezygnację autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie.
 4. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego.


Procedura recenzowania artykułów
 
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zalecanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 1. Prace nadesłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z instrukcji dla autorów, jest zwracany do autora podanego jako osoba do korespondencji.
 2. Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma Redaktor Naczelny w porozumieniu z Redaktorem tematycznym powołuje do oceny dwóch Recenzentów - specjalistów z zakresu danej tematyki badawczej, spoza jednostki macierzystej (jednostek) Autora (Autorów). Zgodnie z wytycznymi MNiSW w przypadku artykułu w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora/autorów pracy.
 3. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z Autorami artykułu, zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 4. Recenzenci wyrażają swoją opinię na obowiązującym w redakcji formularzu recenzji. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (bez zmian lub po wprowadzeniu zmian przez autora) lub jego odrzucenia.
 5. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji artykuł kwalifikowany jest do druku.
 6. W przypadku pozytywnych ocen, ale wskazujących na konieczność wniesienia poprawek lub uzupełnienia artykułu, Redakcja przesyła recenzje oraz egzemplarze pracy z naniesionymi uwagami (o ile recenzenci zaznaczyli uwagi w tekście). Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji. W przypadku gdy w recenzji została sformułowana konkluzja dotycząca konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł po poprawie kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego recenzenta.
 7. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku. 
 8. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 9. Lista recenzentów współpracujących jest zamieszczana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.


Dokumenty do pobrania:


           Formularz zgłoszenia manuskryptu

          formatka - język polski
                    
           formatka - język angielski