Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Engineering of Biomaterials” zostało objęte dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Czasopismom zakwalifikowanym do programu będzie przypisywana wyjściowa wartość punktowa w wysokości 20 punktów.

"ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW" - TEMATYKA

Czasopismo "Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów" jest dwujęzycznym polsko-angielskim kwartalnikiem, wydawanym od 1997 roku. Publikowane są w nim recenzowane prace oryginalne oraz artykuły przeglądowe dotyczące inżynierii biomateriałów i inżynierii biomedycznej. Czasopismo zajmuje się tematyką związaną z wykorzystaniem zasad i metod inżynierii materiałowej w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia ludzkiego. Obejmuje projektowanie i wytwarzanie biozgodnych materiałów, implantów, podłoży, sztucznych organów, nośników leków i różnych urządzeń medycznych. Prezentuje wyniki badań skierowanych na technologię otrzymywania biomateriałów oraz ich oddziaływanie ze środowiskiem biologicznym i żywą tkanką, mające na celu poprawę biozgodności oraz biofunkcjonalności materiałów dla zastosowań medycznych.

Dyscypliny odpowiadające tematyce czasopisma:

 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biotechnologia
 • Inżynieria materiałowa
 • Medycyna
 • Nauki weterynaryjne


Punktacja MNiSW 2016 r.: 7

ISSN 1429-7248

Wersja papierowa czasopisma „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów” jest jego wersją pierwotną.

Czasopismo indeksowane jest w bazach:
Index Copernicus, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Polska Bibliografia Naukowa

KOMITET REDAKCYJNY:

 • Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek - Redaktor Naczelny
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła - Redaktor / Redaktor tematyczny
 • mgr inż. Katarzyna Trała - Sekretarz Redakcji / Skład komputerowy
 • mgr inż. Augustyn Powroźnik - Prenumerata czasopisma

MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY:

 • Lucie Bacakova - Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • Romuald Będziński - University of Zielona Góra, Poland
 • Marta Błażewicz - AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • Stanisław Błażewicz - AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • Maria Borczuch-Łączka - AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • Wojciech Chrzanowski - University of Sydney, Australia
 • Jan Ryszard Dąbrowski - Białystok Technical University, Poland
 • Timothy Douglas - Lancaster University, United Kingdom
 • Christine Dupont-Gillain - Université Catholique de Louvain, Belgium
 • Matthias Epple - University of Duisburg-Essen, Germany
 • Robert Hurt - Brown University, Providence, USA
 • James Kirkpatrick - Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
 • Ireneusz Kotela - Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administr. in Warsaw, Poland
 • Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Medical University of Warsaw, Poland
 • Jan Marciniak - Silesian University of Technology, Zabrze, Poland
 • Ion N. Mihailescu - National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest, Romania
 • Sergey Mikhalovsky - University of Brighton, United Kingdom
 • Stanisław Mitura - Technical University of Liberec, Czech Republic
 • Piotr Niedzielski - Technical University of Lodz, Poland
 • Abhay Pandit - National University of Ireland, Galway, Ireland
 • Stanisław Pielka - Wrocław Medical University, Poland
 • Vehid Salih - UCL Eastman Dental Institute, London, United Kingdom
 • Jacek Składzień - Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow, Poland
 • Andrei V. Stanishevsky - University of Alabama at Birmingham, USA
 • Anna Ślósarczyk - AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • Tadeusz Trzaska - University School of Physical Education, Poznań, Poland
 • Dimitris Tsipas - Aristotle University of Thessaloniki, Greece

ADRES REDAKCJI:

       Czasopismo „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów”
       Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
       Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
       Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
       Katedra Biomateriałów i Kompozytów
       Al. Mickiewicza 30, paw. A-3
       30-059 Kraków

       e-mail: chlopek@agh.edu.pl
       e-mail: kabe@agh.edu.pl
       tel. 12 617 25 03, 617 25 61
       tel./fax 12 617 45 41